Rûte Klip de klokken!

Sa as jo witte is de foarstelling Klip de klokken! in foarstelling werby it publyk fan lokaasje nei lokaasje rint. Op it boppesteande plaatsje kinne jo sjen wat er fan jo ferwachte wurd.

Wij ferwachtsje ek dat jo jo kaartsje meinimme, want wy scanne dizze kaartsjes yn sadat wy witte dat alle minsken oanwezich binne. Ha jo by jo internetbestelling gjin kaartsje krigen wolle jo dan efkes in mailtsje stjoere fia us kontaktformulier? Hawwe jo in kaartsje en nimme jo dat mei dan ferwachtsje wy jo in heal oere foar it begjin fan jo foarstelling.

Iepenloft Donkerbroek

Na de zeer geslaagde voorstellingen van 2009 en 2012 is het alweer 3 jaar geleden en is het opnieuw tijd voor een Iepenloftspul in Donkerbroek. Dit keer is er gekozen voor een hele nieuwe opzet. Met een nieuwe regisseur, (gedeeltelijk) nieuwe spelers en een hele nieuwe locatie beginnen we met een schoon doek.

Vriwilligers en figuranten

Bij een grote openluchtproductie zijn altijd een heleboel mensen nodig om alles in goede banen te leiden. Daarnaast willen we een stuk maken dat indrukwekkend is. We zijn hiervoor nog op zoek naar mensen die als figurant willen optreden Of die alleen vrijwilligerswerk willen doen, maar het mooiste is ook mensen die van beide een beetje willen doen.

IepenLoft Donkerbroek